Menu Luk

Privatlivspolitik for foreningen Krocket Himmerland

Seneste ændring 12/05/2023 rettet navne på foreningsmedlemmer

Krocket Himmerlands dataansvar
Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige
Foreningen Krocket Himmerland er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Foreningens kontaktpersoner:

  • Bjarne Havbro, 98 65 84 71, khbh@mail.dk
  • Ole Havsager, 40 30 29 87, olehavsager@gmail.com
  • Henry Holm Hansen, 42 18 82 72, henryholmh@gmail.com
  • Ivan Olesen, 42 19 48 28, ivan1949olesen@gmail.com
  • Per Hedegaard, 23 92 56 73, perhede@mail.dk

Behandling af personoplysninger
Vi behandler følgende personoplysninger:

  1. Medlemsoplysninger
    1. Almindelige personoplysninger, dvs. kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra
Normalt får vi oplysningerne fra dig via din indmeldelse.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:
– Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen).

Formålene med behandling af medlemsoplysninger:
– Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning, diverse indkaldelser m.m.
– Som led i foreningens arrangementer og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser
I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

– Afholdelse af medlemsarrangementer.
– Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
– Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
– Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter.
– Brug af situationsbilleder taget ifm. foreningsarrangementer, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
– Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen.

Samtykke
Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger
I forbindelse med udsendelse af foreningens medlemsblad sker der videregivelse af oplysninger til relevante samarbejdspartnere, herunder trykkeri. Ligeledes videregives/offentliggøres dine oplysninger på foreningens hjemmeside, i det omfang du selv har tilkendegivet accept af at være kontaktperson for foreningen.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

– Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.

Dine rettigheder
Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

– Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
– Retten til indsigt i egne personoplysninger
– Retten til berigtigelse
– Retten til sletning
– Retten til begrænsning af behandling
– Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
– Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik kan rekvireres hos foreningens formand. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitikken er udarbejdet af foreningen Krocket Himmerland, 1. udgave, december 2019Ivan